web analytics

Vi öppnar försiktigt upp för gudstjänst igen!

Efter att vi har haft ställföreträdande gudstjänster i
Svarttorps kyrka under våren pga Corona, så kommer vi från den 14 juni
att försiktigt öppna upp för gudstjänster igen.
Vi kommer att ha dessa i Svarttorps och Järsnäs kyrkor,
då dessa gör det möjligt att hålla säkert avstånd.
Vi fortsätter att vara försiktiga och följer föreskrifterna för allas vår säkerhet.
Fortfarande gäller max 50 personer i kyrkan. Vi håller avstånd och hälsar inte i hand. Vi möter varandra med ett leende och placerar oss på varannan bänk och bara 2 personer per bänk.

Kollekterna behövs även i Coronatider

I dessa tider ställs mycket på ända och bland annat vårt gudstjänstliv är förändrat.
Men fortfarande behövs vår hjälp till varandra runt om i världen. Denna tidens pandemi går ovan på allt annat och det gör att situationen blir ännu mycket värre för redan utsatta människor som inte har tillgång till vår vård mm.

Även om vi inte personligen kan närvara i gudstjänsten på plats, så kan vi hjälpa till med vår kollekt via swish. Kollektändamålen står i veckobreven och i annonserna i JP framöver.

Du kan sätta in ditt belopp på detta swishnummer: 123 664 33 24. Märk med söndagens datum, så att vi kan sätta in det på rätt ändamål. Tack för din gåva!

Du kan läsa mer om vilka utmaningar våra mer utsatta syskon i världen står inför här:

https://www.svenskakyrkan.se/act

Behöver du hjälp med att handla mat?

På grund av Corona är det viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kan göra det svårt för dig att handla mat eller om du behöver hjälp med andra viktiga ärenden som är svåra att göra i isolering.
Kontakta oss så kan vi kanske hjälpa dig!

Med vänliga hälsningar

Suzanne: 036-858 89

Annelie: 0730-77 75 26

Information om hur vi arbetar i Coronatider

För att i möjligaste mån undvika smittspridning har vi begränsat vår verksamhet.
Vi fattar kontinuerliga beslut och följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.
I dagsläget bokar vi inte dop, vigslar eller minnesstunder efter en begravning i våra
lokaler. Den verksamhet som kan ske utomhus, som för våra barngrupper, fattar vi beslut om efter hand. Alla andra grupper pausar till vidare. Allt för att skydda varandra.
Även om vi begränsar vår verksamhet så finns kyrkan till för Dig!
Gudstjänstlivet fortlöper som vanligt. Men även här kan förändringar ske.

Så ännu en gång:

 • Vi handhälsar inte! Ge istället ett varmt leende!
 • Tvätta händerna i tvål och varmt vatten!
 • Känner Du Dig sjuk, stanna hemma!
 • Be för att jordens befolkning visar hänsyn och har tålamod!

Behöver du ha någon att samtala med oss så ring gärna:
Församlingsexpeditionen: Tfn 036-85880
Präster: Tfn 036-85881, 036-85882
Diakoniarbetare: Tfn 036-85889
Barn och ungdom: Tfn 036-85885, 0703420074

Marie-Louise Hagberg tf. kyrkoherde

Brev från Biskop Fredrik Modéus i dessa Corona-tider

Till församlingsaktiva, anställda och förtroendevalda i Växjö stifts församlingar

Kära systrar och bröder i Kristus,

Jag skriver till er i en utmanande tid för vår kyrka, vårt samhälle och vår värld. Coronautbrottet påverkar oss alla på oöverskådligt många sätt. Jag vet att ni är många som med mig bär församlingar, sjuk- vårdspersonal, sjuka och beslutsfattare i förbön.

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Församlingen har i alla tider varit ett sammanhang för delande av tro och liv. Närhelst en ängel möter en människa i Bibeln inleder ängeln samtalet med orden ”Var inte rädd”. Orden från bibelberättelsernas änglar gäller även oss. Vi är alla burna i Guds kärleksfulla famn. Kyrkorummen är för många en självklar plats dit man söker sig i tider av oro och fara. Mängden av ljus i ljusgloberna vittnar om ett ständigt pågående böneliv.

På samma sätt som Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut leder till nya sätt att leva våra liv, tvingar Coronautbrottet oss att tänka om när det gäller hur livet i kyrkan gestaltas. Jag vill vända mig till er alla med en vädjan om att ställa om för att än tydligare vara en kyrka som, djupt rotad i bönen, tjänar människan. Mycket av den traditionella församlingsverksamheten behöver finna nya former. Jag har vid flera tillfällen de senaste veckorna skrivit till stiftets kyrkoherdar och gett kon- kreta råd med anledning av Coronautbrottet. Det är alltid kyrkoherden som, efter dialog med berörda, fattar beslut om det lokala församlingsarbetet.

I detta brev vill jag vända mig till er alla som är en del av Svenska kyrkan i Växjö stifts församlingar med ett tydligt budskap: Ställ om kyrkans arbete. Men låt det inte betyda att församlingen stänger. Tvärt om. Vi behöver hitta nya sätt att vara kyrka utifrån de utmaningar som Coronautbrottet medför. Jag vill särskilt peka på några områden:

 • Håll kyrkorna öppna och tillgängliga för människors ljuständning och andakt.
  Fira gärna enkla andakter varje dag i kyrkorna. Ansvaret behöver inte bara bäras av vaktmästare och präster utan kan delas mellan alla anställda, ideella och förtroendevalda.
 • Fortsätt fira söndagens gudstjänst, även om det kan behöva ske i ett mycket litet format.
 • Använd digitala hjälpmedel för att tillgängliggöra gudstjänster och andakter för flera.
 • Skapa former för att dela enkla gudstjänstordningar för hemmaandakt till de som är isolerade. Dela predikan (eller betraktelse) utifrån söndagens texter.
 • Ta ansvar för att fortsatt hålla kontakten med församlingsbor, men på nya sätt.
 • Möt i själavården den nöd som människor kan känna som en följd av Coronautbrottet.
 • Möt den konkreta nöd som permitteringar och uppsägningar kan medföra.
 • Hjälp människor i isolering med konkreta saker som t.ex. matinköp.

Det allra viktigaste har jag sparat till sist. Att vara kyrka är att vara en del av en global bönerörelse. Oavsett vad som händer kan vi be. Låt oss göra det. Låt våra böner strömma fram likt flodens vatten. Låt oss be för världen, samhället, beslutsfattare, sjukvårdspersonal, sjuka och döende. Be också för våra församlingar och för de människor som står dig nära. Be för din kyrkoherde och för de beslut som hen behöver fatta om det lokala församlingslivet.

Svenska kyrkans liv kommer att se väldigt annorlunda ut den närmaste tiden. Vårt liv som kristna kommer i lägre grad att präglas av gemenskapen i söndagens gudstjänst och mer av bönen och de tjänster vi gör i vardagen. ”Kyrkan finns inte till för att världen ska bli kyrkligare, utan mänskligare” har jag skrivit i en bok. Orden har en djup betydelse i den tid vi nu lever i. Hur vi som kyrka möter människor under den här krisen kan komma att prägla hur kyrkan uppfattas för en lång tid framöver. Är vi på riktigt en öppen folkkyrka som vänder sig utåt till människan eller är vi en kyrka inkrökt i oss själva?

Jag vill uppmuntra dig som läser de här raderna att möta kallelsen att ställa om och än tydligare vara en kyrka i tjänst för världens nöd, djupt rotad i bönen. Öppna upp kyrkorummen, fortsätt att fira guds- tjänst och möt världens utmaningar och människors oro i Kristi kärleks ljus.

Be för mig så som jag ber för er,

+Fredrik

Här kan du ladda ner biskop Fredriks brev som pdf: