Viktiga nyheter!

Vi öppnar försiktigt upp för gudstjänster igen. Från och med 14 juni 2020 firar vi gudstjänster i Järsnäs och Svarttorps kyrkor, då dessa medger att vi håller avståndet till varandra. Fortfarande gäller det är max 50 personer som får vara i kyrkan samtidigt. Se info nedan! Välkommen!

Här finns mer information om hur vi agerar i denna pandemi:

Bön:
Låt hoppet om en bättre värld aldrig svika.
Vi ber för alla sjuka, för alla som arbetar i vården.
Kom med dina läkande händer.
Vi ber för alla som är ensamma och oroliga.
Låt solens värme väcka nytt liv.
Vi ber om att Påskens och uppståndelsens glädje
skall fylla våra liv.
Amen

Marie-Louise Hagberg
tf. kyrkoherde

____________________________________________________________

Verksamheten är nu mera begränsad

För att i möjligaste mån undvika smittspridning har vi begränsat vår verksamhet.
Vi fattar kontinuerliga beslut och följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.
I dagsläget bokar vi inte dop, vigslar eller minnesstunder efter en begravning i våra
lokaler. Den verksamhet som kan ske utomhus, som för våra barngrupper, fattar vi beslut om efter hand. Alla andra grupper pausar till vidare. Allt för att skydda varandra.
Även om vi begränsar vår verksamhet så finns kyrkan till för Dig!
Gudstjänstlivet är nu inte längre offentligt utan firas ställföreträdande med personal. Webbsändningar hittar du i våra flikar ovan.

Så ännu en gång:

 • Vi handhälsar inte! Ge istället ett varmt leende!
 • Tvätta händerna i tvål och varmt vatten!
 • Känner Du Dig sjuk, stanna hemma!
 • Be för att jordens befolkning visar hänsyn och har tålamod!

Behöver du ha någon att samtala med oss så ring gärna:
Församlingsexpeditionen: Tfn 036-85880
Präster: Tfn 036-85881, 036-85882
Diakoniarbetare: Tfn 036-85889
Barn och ungdom: Tfn 036-85885, 0703420074

Marie-Louise Hagberg tf. kyrkoherde

Brev från biskop Fredrik Modéus

Till församlingsaktiva, anställda och förtroendevalda i Växjö stifts församlingar

Kära systrar och bröder i Kristus,

Jag skriver till er i en utmanande tid för vår kyrka, vårt samhälle och vår värld. Coronautbrottet påverkar oss alla på oöverskådligt många sätt. Jag vet att ni är många som med mig bär församlingar, sjuk- vårdspersonal, sjuka och beslutsfattare i förbön.

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Församlingen har i alla tider varit ett sammanhang för delande av tro och liv. Närhelst en ängel möter en människa i Bibeln inleder ängeln samtalet med orden ”Var inte rädd”. Orden från bibelberättelsernas änglar gäller även oss. Vi är alla burna i Guds kärleksfulla famn. Kyrkorummen är för många en självklar plats dit man söker sig i tider av oro och fara. Mängden av ljus i ljusgloberna vittnar om ett ständigt pågående böneliv.

På samma sätt som Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut leder till nya sätt att leva våra liv, tvingar Coronautbrottet oss att tänka om när det gäller hur livet i kyrkan gestaltas. Jag vill vända mig till er alla med en vädjan om att ställa om för att än tydligare vara en kyrka som, djupt rotad i bönen, tjänar människan. Mycket av den traditionella församlingsverksamheten behöver finna nya former. Jag har vid flera tillfällen de senaste veckorna skrivit till stiftets kyrkoherdar och gett kon- kreta råd med anledning av Coronautbrottet. Det är alltid kyrkoherden som, efter dialog med berörda, fattar beslut om det lokala församlingsarbetet.

I detta brev vill jag vända mig till er alla som är en del av Svenska kyrkan i Växjö stifts församlingar med ett tydligt budskap: Ställ om kyrkans arbete. Men låt det inte betyda att församlingen stänger. Tvärt om. Vi behöver hitta nya sätt att vara kyrka utifrån de utmaningar som Coronautbrottet medför. Jag vill särskilt peka på några områden:

 • Håll kyrkorna öppna och tillgängliga för människors ljuständning och andakt.
  Fira gärna enkla andakter varje dag i kyrkorna. Ansvaret behöver inte bara bäras av vaktmästare och präster utan kan delas mellan alla anställda, ideella och förtroendevalda.
 • Fortsätt fira söndagens gudstjänst, även om det kan behöva ske i ett mycket litet format.
 • Använd digitala hjälpmedel för att tillgängliggöra gudstjänster och andakter för flera.
 • Skapa former för att dela enkla gudstjänstordningar för hemmaandakt till de som är isolerade. Dela predikan (eller betraktelse) utifrån söndagens texter.
 • Ta ansvar för att fortsatt hålla kontakten med församlingsbor, men på nya sätt.
 • Möt i själavården den nöd som människor kan känna som en följd av Coronautbrottet.
 • Möt den konkreta nöd som permitteringar och uppsägningar kan medföra.
 • Hjälp människor i isolering med konkreta saker som t.ex. matinköp.

Det allra viktigaste har jag sparat till sist. Att vara kyrka är att vara en del av en global bönerörelse. Oavsett vad som händer kan vi be. Låt oss göra det. Låt våra böner strömma fram likt flodens vatten. Låt oss be för världen, samhället, beslutsfattare, sjukvårdspersonal, sjuka och döende. Be också för våra församlingar och för de människor som står dig nära. Be för din kyrkoherde och för de beslut som hen behöver fatta om det lokala församlingslivet.

Svenska kyrkans liv kommer att se väldigt annorlunda ut den närmaste tiden. Vårt liv som kristna kommer i lägre grad att präglas av gemenskapen i söndagens gudstjänst och mer av bönen och de tjänster vi gör i vardagen. ”Kyrkan finns inte till för att världen ska bli kyrkligare, utan mänskligare” har jag skrivit i en bok. Orden har en djup betydelse i den tid vi nu lever i. Hur vi som kyrka möter människor under den här krisen kan komma att prägla hur kyrkan uppfattas för en lång tid framöver. Är vi på riktigt en öppen folkkyrka som vänder sig utåt till människan eller är vi en kyrka inkrökt i oss själva?

Jag vill uppmuntra dig som läser de här raderna att möta kallelsen att ställa om och än tydligare vara en kyrka i tjänst för världens nöd, djupt rotad i bönen. Öppna upp kyrkorummen, fortsätt att fira guds- tjänst och möt världens utmaningar och människors oro i Kristi kärleks ljus.

Be för mig så som jag ber för er,

+Fredrik

Här kan du ladda ner biskop Fredriks brev som pdf:

Med vänliga hälsningar och en bön om att vi tillsammans håller hoppet levande.

Låt oss vara rädda om varandra och tänka några steg längre.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer! https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Allt kan förändras väldigt snabbt,
så besök deras och vår hemsida ofta för eventuella ändringar.

Dop och vigsel
Som tidigare meddelats kommer vi inte att boka in nya dop och vigslar under tiden pandemin pågår.

Begravning
Vi kommer fortfarande att hålla begravningar, men rekommenderar mycket starkt att vi har dem utomhus. Om det hålls en begravning inomhus, så är det även då Svarttorps kyrka som gäller.

Vi hoppas att ni förstår att vi gör allt detta utifrån omtanke om våra medmänniskors säkerhet och hälsa.

Begravning så är upplägget följande:

 • Om du känner dig sjuk. Stanna hemma!
 • Tvätta händerna innan du åker.
 • Vi handhälsar inte. Vi ser varandra och ger varandra ett varmt leende.
 • Vi håller avstånd till varandra.
 • Vi sitter max 3 stycken på en bänk, men helst inte mer än 2 och med minst en bänks mellanrum till nästa par.
 • Vi placerar ut psalmböcker och agenda på lämpliga avstånd i kyrkorummet. Gå till någon av dessa den kortaste vägen.
 • Skulle du behöva nysa, nys i armvecket.
 • Behöver du stå i någon form av kö, håll minst 1 och 1/2 meters avstånd till de andra.
 • Vi ber för att denna pandemin snart skall vara över och vi ber för alla som drabbas!

Vi vill skicka med ett utdrag ur psalm 769 (läs eller sjung gärna resten av psalmen).
För oss finns möjligheten att vilja lägga våra liv i Guds händer för att få kraft för en ny dag i kärlek och omtanke:

Vers 1
Gud, i dina händer vilar jag i tro
Vilar i din värme och din ro
Varje brustet hjärta, varje skadad själ
famnar du i nåd och gör den hel

Refräng
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud
I din omsorg finner själen ro
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud
I din kärlek kan min kärlek gro

Text: A-M Kaskinen, P Harling